Połączenie Banku DnB NORD z Bankiem BISE

20 listopada 2007

Bank DnB NORD Polska jest kontynuatorem działalności biznesowej i operacyjnej BISE, aktywa i zobowiązania BISE stały się automatycznie aktywami i zobowiązaniami DnB NORD.

ZOBACZ TAKŻE

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45