Regulamin programu lojalnościowego dla Agencji Monetia

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA AGENCJI MONETIA Z DNIA 21 LUTEGO 2020 (dalej: „Regulamin”)

1. Nazwa i Organizator Programu lojalnościowego

1.1. Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym organizowanym pod nazwą „Program lojalnościowy dla Agencji Monetia” (dalej: „Program”).

1.2. Organizatorem Programu jest Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, NIP: 729-23-25-763, REGON: 472019979, KRS: 0000011441 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 650.000 zł (dalej: „Monetia” lub „Organizator”).

1.3. Adres do korespondencji Organizatora w sprawach związanych z Programem jest następujący: Monetia Sp. z o.o. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, tel./faks (58) 665-70-45.

2. Uczestnicy, obszar oraz czas trwania Programu

2.1. W Programie mogą brać udział osoby będące pełnoletnimi osobami fizycznymi, posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnicy”).

2.2. W Programie uczestniczą Agencje Monetia (z wyłączeniem niektórych placówek zlokalizowanych w sądach oraz urzędach skarbowych) (dalej: „Agencje”). Szczegółowa lista Agencji dostępna jest: na stronie www.monetia.pl, pod numerem telefonu 0801 33 22 60 oraz w każdej Agencji Monetii.

2.3. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i trwa do odwołania. Termin odwołania (zakończenia Programu) zostanie podany przez Organizatora do wiadomości Uczestników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji umieszczonej na stronie internetowej www.monetia.pl oraz w Agencjach.

3. Warunki uczestnictwa i zasady Programu

3.1. Udział w Programie jest dobrowolny.

3.2. Do przystąpienia do Programu wymagane jest podanie przez Uczestnika prawidłowych danych zgłoszeniowych, które wprowadzane są do systemu informatycznego udostępnionego pracownikom Agencji przez Organizatora (dalej: „System”). Wprowadzenie danych Uczestnika oraz rejestracja w Programie potwierdzane są poprzez wydanie Uczestnikowi potwierdzenia rejestracji klienta w Programie lojalnościowym dla Agencji Monetia.

3.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podane przez Uczestnika danych umieszczonych na Formularzu.

3.4. Uczestnik Programu musi podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego (na który zostanie wysłany kod aktywacyjny), numer dokumentu tożsamości, numer PESEL, adres zamieszkania. Podanie tych danych, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Monetię, jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Programie.

3.5. Dodatkowo Uczestnik powinien podać: adres e-mail, informację o formie zatrudnienia, stanie cywilnym, ilości osób w gospodarstwie domowym oraz o banku prowadzącym konto osobiste Uczestnika. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak spowoduje, że Uczestnik nie będzie otrzymywał części informacji dotyczących Programu oraz nie będzie mógł brać udziału we wszystkich przygotowanych przez Organizatora akcjach specjalnych, o których mowa w rozdziale 5.

3.6. W ramach Programu Uczestnik będzie:

3.6.1. identyfikowany przy korzystaniu z usług Monetii za pośrednictwem Agencji,

3.6.2. miał możliwość brania udziału w akcjach specjalnych, o których mowa w rozdziale 5,

3.6.3. mógł skorzystać ze specjalnych ofert przygotowywanych przez Monetię w ramach których będą oferowane Uczestnikowi produkty lub usługi Monetii.

3.7. Uczestnik ma prawo do wglądu do treści swoich danych osobowych oraz żądania ich zmiany, aktualizacji lub usunięcia poprzez pisemny wniosek skierowany odpowiednio do Organizatora. Żądanie usunięcia danych osobowych równoznaczne jest z rezygnacją z uczestnictwa w Programie.

3.8. Podpisując Formularz Uczestnik wyraża zgodę na zasady Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.

3.9. Za datę przystąpienia do Programu przyjmuje się datę rejestracji Uczestnika w Systemie.

3.10. Korzystanie przez Uczestnika z przywilejów Programu rozpoczyna się z chwilą przystąpienia do Programu.

3.11. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

4. Karta Uczestnika

4.1. Każdy Uczestnik przystępujący do Programu otrzymuje kartę (dalej: „Karta”), która posiada unikalny numer identyfikacyjny.

4.2. Karta służy do identyfikacji Uczestnika w Programie.

4.3. Karta jest niezbywalna i pozostaje wyłączną własnością Organizatora.

4.4. Karta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

4.5. Karta wydawana jest Uczestnikowi bezpłatnie.

4.6. Uczestnik może posiadać wyłącznie jedną aktywną Kartę uprawniającą do korzystania z Programu.

4.7. Karta może być używana wyłącznie przez Uczestnika któremu została wydana. Karta nie może być udostępniana innym osobom.

4.8. Karta jest ważna wyłącznie razem z okazaniem dokumentu tożsamości Uczestnika.

4.9. W przypadku powzięcia przez pracownika Agencji podejrzenia co do autentyczności Karty, może być ona zatrzymana. W takim przypadku przywileje związane z uczestnictwem w Programie zostają wstrzymane aż do wyjaśnienia wątpliwości.

4.10. Każda Karta jest ważna nie dłużej niż przez okres trwania Programu.

4.11. Uczestnik powinien okazać swoją Kartę pracownikowi Agencji przed rozpoczęciem korzystania z usług Agencji.

4.12. W przypadku zniszczenia, zagubienia, lub kradzieży Karty Uczestnik powinien zgłosić ten fakt w Agencji, która wystawi Uczestnikowi duplikat karty. Jednocześnie utracona Karta zostanie dezaktywowana.

5. Profity

5.1. Organizator będzie organizował dla Uczestników Programu akcje specjalne w ramach których Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać dodatkowe korzyści (dalej „Profity”). Szczegóły dotyczące zasad, czasu obowiązywania oraz profitów będą sprecyzowane w postanowieniach poszczególnych akcji specjalnych, których treść będzie dostępna w Agencjach oraz siedzibie Organizatora.

5.2. Warunkiem przyznania Profitów jest wręczenie przez Uczestnika Karty pracownikowi Agencji, zanim Uczestnik skorzysta z usług objętych Programem (przed zamknięciem transakcji). Późniejsze przyznanie Profitów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania operacji nie jest możliwe.

5.3. Profity przyznane w wyniku błędu Systemu lub pomyłki pracowników Agencji lub Organizatora zostaną anulowane.

5.4. Uczestnik może w dowolnym momencie zrezygnować z uczestniczenia w Programie poprzez złożenie w Agencji lub u Organizatora pisemnego oświadczenia opatrzonego własnoręcznym podpisem. Z chwilą złożenia takiego oświadczenia wszystkie Profity zgromadzone na koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego dane usunięte ze zbioru danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora.

6. Przetwarzanie danych osobowych

6.1. Administratorem danych osobowych jest Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa.

6.2. Adres e-mail inspektora danych osobowych w Monetii: abi@monetia.pl.

6.3. Monetia przetwarza dane osobowe jedynie w celu realizacji Programu.

6.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji Usługi.

6.5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwy udział w Programie.

6.6. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6.7. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6.8. Monetia przechowuje dane osobowe do momentu rezygnacji Uczestnika z udziału w Programie. Po tym okresie dane w Systemie są kasowane, a dokumenty papierowe niszczone.

6.9. Monetia ma prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych w przypadku i w zakresie wyznaczonym przez przepisy prawa polskiego (w tym ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

6.10. Dane przekazane na formularzu reklamacyjnym przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 7 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora.

7.2. W przypadku wprowadzenia zmian w regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu na stronie internetowej www.monetia.pl oraz w Agencjach.

7.3. Organizator może wykluczyć Uczestnika z programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli nie przestrzega on Regulaminu. W takim wypadku Uczestnik zostanie niezwłocznie powiadomiony o wykluczeniu listem poleconym.

7.4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie www.monetia.pl oraz w Agencjach.

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45