Regulamin promocji na płatności gotówkowe dla Klientów Monetii

I.  Nazwa i Organizator promocji na płatności gotówkowe

 1. Regulamin określa zasady promocji dla płatności gotówkowych obowiązujący w wybranych Agencjach Monetia” („Promocja”).\
 2. Organizatorem Programu jest Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, NIP: 729-23-25-763, REGON: 472019979, KRS: 0000011441 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 650.000 zł („Organizator”).
 3. Adres do korespondencji Organizatora w sprawach związanych z Promocją jest następujący: Monetia Sp. z o.o. Władysława IV 22, 81-743 Sopot, tel./faks (58) 665-70-45.

II. Uczestnicy, obszar oraz czas trwania Promocji

 1. W Promocji mogą brać udział osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnicy”).
 2. W Promocji uczestniczą Agencje Monetia wymienione z Załączniku nr 1 do Regulaminu („Agencje”). Organizator ma prawo do aktualizacji Załącznika nr 1.
 3. Promocja realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, rozpoczęcie od dnia 4 lutego 2019 roku (dotyczy wybranych Agencji) do odwołania.
 4. Szczegółowy harmonogram obowiązywania Promocji wraz z wykazem Agencji określa Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2.
 5. Termin odwołania (zakończenia Promocji) zostanie podany przez Organizatora do wiadomości Uczestników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem informacji wywieszonej w Agencjach oraz umieszczonej na stronie internetowej www.monetia.pl.

III.   Warunki uczestnictwa i zasady Promocji

 1. Udział w Promocji jest dobrowolny.
 2. Każdy Uczestnik ma prawo do wielokrotnego korzystania z Promocji.
 3. Promocja dotyczy płatności gotówkowych.
 4. Przez płatność gotówkową należy rozumieć każdą płatność, w której  zostają wykorzystane pieniądze w formie materialnej, czyli monety lub banknoty nominowane w walucie złoty polski.
 5. Promocja nie dotyczy płatności bezgotówkowych.
 6. Przez płatność bezgotówkową należy rozumieć każdą płatność realizowaną przy użyciu karty debetowej, kredytowej, telefonu lub BLIKA.
 7. W ramach Promocji Uczestnik otrzyma zniżkę na opłatę prowizyjną w wysokości 0,5% wartości wpłaty, nie mniej niż 2,50 zł – szczegółowe stawki zawarte w cenniku*[1] lub 0,25% wartości wpłaty, nie mniej niż 1 zł – szczegółowe stawki zawarte są w cenniku**[2].
 8. Zniżka zostanie naliczona automatycznie w systemie transakcyjnym Monetia.

IV. Reklamacje

 1. Monetia udostępnia Uczestnikowi  Regulamin usługi przekazu pieniężnego i  rozpatrywania reklamacji obowiązujący w Monetia Sp. z o.o.
 2. Regulamin rozpatrywania Reklamacji określa w szczególności: (1) miejsce i formę złożenia Reklamacji; (2) zakres danych kontaktowych niezbędnych do złożenia Reklamacji; (3) termin rozpatrzenia Reklamacji oraz (4) formę powiadomienia o rozpatrzeniu Reklamacji.
 3. Monetia umożliwia złożenie Klientowi Reklamacji w sposób niepowodujący utrudnień.
 4. Reklamacja może być złożona:
  a) pisemnie – osobiście w siedzibie Monetii w Warszawie bądź w Agencji, w której została wykonana Usługa, lub za pośrednictwem poczty, kuriera. Informujemy, że formularz reklamacyjny dostępny jest w każdej Agencji oraz na stronie www.monetia.pl
  b) elektronicznie – w drodze wiadomości przesyłanej na adres reklamacje@monetia.pl;
  c) telefonicznie – pod numerem 801 33 22 60 (opłata jak za połączenie lokalne) lub (58) 665 70 45 w godz. od 8:00 do 17:00 w dni robocze z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpoznana niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 15 dni od daty jej otrzymania zgodnie z wymogami, o których mowa w punkach 10 – 14 Regulaminu przekazu pieniężnego i rozpatrywania reklamacji.
 5. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację następuje w formie pisemnej, na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym bądź innej uzgodnionej z Klientem.
 6. Szczegółowe zasady i warunki rozpatrywania reklamacji określa Regulamin usługi przekazu pieniężnego i  rozpatrywania reklamacji z dnia 1 grudnia 2018 roku, który jest dostępny na stronie internetowej www.monetia.pl oraz w każdej Agencji.

V.  Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu w czasie jego trwania. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały po upływie 2 dni od daty ich wprowadzenia przez Organizatora (nie dotyczy zmian w Załączniku nr 1 lub Załączniku nr 2).
 2. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Organizator każdorazowo zawiadomi o nich Uczestnika poprzez udostępnienie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu na stronie internetowej Organizatora oraz w Agencjach (nie dotyczy zmian w Załączniku nr 1 lub w Załączniku nr 2, które publikowane będą na stronie www.monetia.pl).
 3. Regulamin Promocji dostępny jest w na stronie www.monetia.pl  oraz w każdej Agencji biorącej udział w Promocji.

* szczegółowy wykaz placówek stanowi Załącznik nr 1.

** szczegółowy wykaz placówek stanowi Załącznik nr 2.

DO POBRANIA: Zał. nr 1 do Regulaminu promocji na płatności gotówkowe

DO POBRANIA: Zał. nr 2 do Regulaminu promocji na płatności gotówkowe

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45