Regulamin usługi przekazu gotówkowego Agencji Monetia

Regulamin usługi przekazu gotówkowego dla Agencji Monetia (dalej: „Regulamin”)

1.           Informacje ogólne

1.1.       Regulamin określa zasady świadczenia usługi przekazu pieniężnego, dla wpłat gotówkowych zleconych przez klientów w sieci agencji „Monetia”.

1.2.       Usługa realizowana jest przez Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Altowej 18.

1.3.       Adres do korespondencji: Monetia Sp. z o.o., Władysława IV 22, 81-743 Sopot, tel./faks (58) 665-70-45, infolinia: 801 33 22 60, www.monetia.pl.

2.           Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2.1.       Monetia – Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 18, 02-386 Warszawa, NIP: 729-23-25-763, REGON: 472019979, KRS: 0000011441 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 650.000zł;

2.2.       Agent – przedsiębiorca, który zawarł umowę agencyjną z Monetią na świadczenie zleconych mu przez Monetię czynności;

2.3.       Agencja – agencja działająca pod marką „Monetia” prowadzona przez Agenta lub Monetię;

2.4.       Kasjer – pracownik Agenta lub Monetii obsługujący klientów w Agencji;

2.5.       KNF – Komisja Nadzoru Finansowego;

2.6.       Ustawa – ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175) z późniejszymi zmianami;

2.7.       Usługa – usługa przekazu pieniężnego w rozumieniu postanowień Ustawy, świadczona bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla Nadawcy, polegająca na transferze do Odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od Nadawcy;

2.8.       Nadawca – osoba fizyczna, osoba prawną lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, zlecająca Płatność w Agencji;

2.9.       Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;

2.10.    Płatność — zainicjowana przez Nadawcę w Agencji, wpłata środków pieniężnych, na rachunek płatniczy Odbiorcy;

2.11.    Opłata – wynagrodzenie Monetii z tytułu realizacji Usługi.

2.12.    Unikatowy Identyfikator – numer rachunku płatniczego Odbiorcy lub kod kreskowy Odbiorcy podany na Dowodzie wpłat;

2.13.    Dowód wpłaty – dokument zawierający dane Płatności (w tym: Unikalny Identyfikator, dane Nadawcy, dane Odbiorcy oraz tytuł i kwotę Płatności) na podstawie którego wykonywana jest Płatność.

2.14.    Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia w godzinach 6-15 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;

3.           Informacje o podmiocie świadczącym Usługę

3.1.       Monetia świadczy Usługę na podstawie uzyskanego w dniu 29-04-2014 zezwolenia od KNF – zgodnie z wymogami Ustawy.

3.2.       Monetia świadczy Usługę za pomocą Agentów na obszarze całego kraju (Rzeczypospolitej Polskiej). Przedsiębiorcy na podstawie zawartych umów są Agentami Monetii w zakresie (1) przyjmowania Płatności, (2) rejestracji Płatności w systemie informatycznym oraz (3) pobierania Opłat. Lista Agentów oraz ich adresy dostępne są na stronie internetowej Monetii.

3.3.       Monetia świadczy również Usługę poprzez własne placówki, bez pośrednictwa Agentów.

4.           Informacje o Usłudze

4.1.       Usługa polega na pośredniczeniu Monetii w przekazaniu środków pieniężnych Nadawcy na rachunek płatniczy Odbiorcy.

4.2.       Do wykonania Usługi niezbędne jest przekazanie przez Nadawcę Kasjerowi  prawidłowo wypełnionego Dowodu Wpłaty (w dwóch egzemplarzach). Za prawidłowość wypełnienia Dowodu Wpłaty odpowiedzialny jest Nadawca.

4.3.       Płatność może zostać przyjęta do realizacji przez Kasjera po podaniu przez Klienta następujących danych: danych Odbiorcy (Unikatowy Identyfikator, nazwa), danych Nadawcy, tytułu Płatności, kwoty.

4.4.       Odbiorca identyfikowany jest wyłącznie na podstawie Unikatowego Identyfikatora wpłaty znajdującego się na Dowodzie Wpłaty.

4.5.       Maksymalna kwota płatności:

4.5.1.   10 tys. PLN – dla Odbiorców identyfikowanych na podstawie kodu kreskowego;

4.5.2.   Kwota ubezpieczenia Agencji – dla Odbiorców identyfikowanych na podstawie numeru rachunku;

4.6.       W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz.723) oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych Monetia Sp. z o.o. ma ustawowy obowiązek identyfikacji klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dokumentu zawierające aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru (CEIDG lub KRS).

4.7.       Płatności przyjmowane są tylko w polskich złotych.

4.8.       Płatności realizowane są w formie gotówkowej.

4.9.       Po przyjęciu do realizacji Płatności Kasjer potwierdza Nadawcy ten fakt poprzez umieszczenie na kopii Dowodu wpłaty:

4.9.1.   kwoty Opłaty,

4.9.2.   odcisku stempla kasjerskiego,

4.9.3.   własnoręcznego podpisu.

4.10.    Odcisk stempla kasjerskiego zawiera:

4.10.1.oznaczenie numeru Agencji,

4.10.2.numer kasy (np. K1 dla pierwszej kasy),

4.10.3.nazwę „MONETIA – Krajowa Instytucja Płatnicza”

4.10.4.bieżącą datę;

4.11.    Data stempla kasjerskiego jest datą otrzymania Płatności do realizacji przez Monetię.

4.12.    Maksymalny czas realizacji Płatności to dwa dni robocze licząc od daty otrzymania, z zastrzeżeniem punktu następnego, chyba że przepis prawa wymaga krótszego terminu.

4.13.    Czas realizacji Płatności zleconych w dni inne niż Dni Robocze rozpoczyna się od najbliższego Dnia Roboczego po przyjęciu płatności.

4.14.    Klient zobowiązany jest do przeliczenia wydanej przez Kasjera reszty. Po odejściu od kasy reklamacje nie będą uwzględniane.

4.15.    Bezpośrednio przed okienkiem kasowym może znajdować się tylko jedna osoba.

5.         Opłaty

5.1.       Opłata naliczana jest za realizację każdej Płatności.

5.2.       Tabela opłat i prowizji wywieszona jest w każdej Agencji.

5.3.       Dla płatności na rachunki Odbiorców, z którymi Monetia zawarła osobną umowę, wysokość Opłaty określana jest przez system informatyczny przed przyjęciem do realizacji Płatności.

6.         Reklamacje

6.1.       Reklamację można zgłosić telefonicznie poprzez infolinię, pisemnie na adres korespondencyjny Monetii, e-mail (reklamacje@monetia.pl) lub formularz reklamacyjny na www.monetia.pl

6.2.       Reklamację realizacji Płatności można złożyć w terminie pięciu lat od daty otrzymania Płatności do realizacji przez Monetię.

6.3.       Do zgłoszenia reklamacji Płatności konieczne jest okazanie oryginalnego potwierdzenia Dowodu Wpłaty.

6.4.       O wyniku postępowania reklamacyjnego, osoba ją składająca zostanie powiadomiona sposobem, w który reklamację złożyła, w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia reklamacji do Monetii. Z ważnych przyczyn termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim może zostać przedłużony, o czym składający reklamację zostanie poinformowany ze wskazaniem nowego terminu rozpatrzenia reklamacji.

6.5.       Za termin złożenia reklamacji uznaje się datę, w której prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny został dostarczony do Monetii.

6.6.       W przypadku zwrócenia przez bank Odbiorcy Płatności (ze względu na nieprawidłowe dane Odbiorcy lub z jakichkolwiek innych powodów) Monetia poinformuje Nadawcę listem poleconym o zwrocie (pod warunkiem posiadania danych adresowych Nadawcy, w innym wypadku środki przechowywane są przez Monetię do czasu zwrócenia się po te środki przez uprawnioną osobę). Płatność zostanie zdeponowana przez Monetię na rachunku transakcji błędnych i będzie oczekiwać na kontakt ze strony Nadawcy. Po zgłoszeniu się Nadawcy do Agencji i okazaniu oryginalnego potwierdzenia Dowodu Wpłaty Monetia dokona zwrotu kwoty Płatności. Nadawca zostanie obciążony kosztami obsługi zwrotu.

6.7.       Zgodnie z Ustawą, istnieje prawo wniesienia do KNF skargi na działalność Monetii w zakresie świadczonych Usług przekazu pieniężnego.

7.           Odpowiedzialność Monetii

7.1.       Monetia odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w Ustawie.

7.2.       Monetia odpowiada wyłącznie za straty rzeczywiście poniesione w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

7.3.       W przypadku niewykonania Usługi Monetia zobowiązana jest, po otrzymaniu i uznaniu reklamacji, zwrócić niezwłocznie równowartość dokonanej Płatności wraz z odsetkami ustawowymi za czas od dokonania wpłaty do chwili otrzymania zwrotu tej kwoty. Monetia może zwolnić się z powyższego obowiązku przekazując Odbiorcy ponownie Płatność, której nie otrzymał, zgodnie z pierwotnym zleceniem wraz z odsetkami ustawowymi.

7.4.       Monetia ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody w przypadku nienależytego wykonania Usługi, poprzez opóźnienie w przekazie Płatności Odbiorcy.

7.5.       Monetia ponosi odpowiedzialność w przypadku nienależytego wykonania Usługi, poprzez zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji, chyba że reklamacja okaże się być oczywiście bezzasadna.

7.6.       Monetia odpowiada za działania i zaniechania osób przy pomocy których wykonuje Usługę jak za własne.

7.7.       Monetia nie odpowiada za skutki braku realizacji Płatności w związku z otrzymaniem błędnych danych na Dowodzie wpłaty, ponieważ na powyższe nie ma wpływu.

7.8.       Jeżeli podany Unikatowy Identyfikator jest nieprawidłowy, Monetia nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku realizacji Płatności, jest jednak obowiązana podjąć działania w celu odzyskania kwoty Płatności. Monetia nie odpowiada, jeżeli na skutek powyższych okoliczności termin zapłaty nie został dochowany a Płatność dotarła do osoby, która nie jest właściwym Odbiorcą lub została zdeponowana przez Monetię na koncie transakcji błędnych na skutek jej zwrotu.

8.         Przetwarzanie danych osobowych

8.1.       Administratorem danych osobowych jest Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Altowa 18, 02-386 Warszawa.

8.2.       Adres e-mail inspektora danych osobowych w Monetii: abi@monetia.pl.

8.3.       Monetia przetwarza dane Płatności jedynie w celu realizacji Usługi.

8.4.       Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji Usługi.

8.5.       Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwa realizacja Płatności.

8.6.       Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

8.7.       Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.8.      Monetia Sp. z o.o. przechowuje zebrane dane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję. Po tym okresie dane w systemie informatycznym są kasowane, a kopie Dowodów Wpłat niszczone.

8.9.       Monetia ma prawo do dalszego przetwarzania danych Płatności w przypadku i w zakresie wyznaczonym przez przepisy prawa polskiego (w tym ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

8.10.    Dane przekazane na formularzu reklamacyjnym przetwarzane są wyłącznie w celu rozpatrzenia reklamacji.

9.         Postanowienia końcowe

9.1.       Nadawca poprzez zlecenie Płatności akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

9.2.       Monetia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, którymi są zmiany przepisów prawa, zmiany organizacyjne, zmiany działania systemu świadczenia Usługi, zmiany warunków współpracy z Agentami lub bankami, które dokonują rozliczeń pieniężnych Płatności. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane najpóźniej w przeddzień wejścia ich w życie w sposób określony w punkcie 9.4.

9.3.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9.4.       Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Monetii, we wszystkich Agencjach oraz na www.monetia.pl.

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata jak za połączenie lokalne) lub pod numerem 58 665 70 45