Regulamin usługi przekazu gotówkowego i rozpatrywania reklamacji obowiązujący w Monetii Sp. z o.o.

I. Informacje ogólne

1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi przekazu pieniężnego i rozpatrywania Reklamacji obowiązujący w Monetia sp. z o.o.
2. Usługa realizowana jest przez Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie przy ul. Słowikowskiego 69a, 05-090 Raszyn.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Monetia – Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Słowikowskiego 69a , 05-090 Raszyn, NIP: 729-23-25-763, REGON: 472019979, KRS: 0000011441;
Agent – przedsiębiorca, który zawarł umowę agencyjną z Monetią na świadczenie zleconych mu przez Monetię czynności;
Agencja – agencja działająca pod firmą Monetia prowadzona przez Agenta lub Monetię;
Dowód wpłaty – dokument zawierający dane Płatności (w tym: Unikalny Identyfikator, dane Klienta, dane Odbiorcy oraz tytuł i kwotę Płatności) na podstawie którego wykonywana jest Płatność.
Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia w godz. od 6:00 do 15:00 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy;
Kasjer – pracownik Agenta lub Monetii obsługujący Klientów w Agencji;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawną lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, zlecająca Płatność w Agencji;
KNF – Komisja Nadzoru Finansowego;
Odbiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;
Opłata – wynagrodzenie Monetii z tytułu realizacji Usługi.
Płatność — zainicjowana przez Klienta w Agencji, wpłata środków pieniężnych na rachunek płatniczy Odbiorcy;
Reklamacja – oznacza każde wystąpienie Klienta do Monetii, zawierające zastrzeżenia dotyczące usług płatniczych świadczonych przez Monetia na rzecz Klienta.
Unikatowy Identyfikator – numer rachunku płatniczego Odbiorcy lub kod kreskowy Odbiorcy podany na Dowodzie wpłat;
Usługa – usługa przekazu pieniężnego w rozumieniu postanowień Ustawy, świadczona bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla Klienta, polegająca na transferze do Odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od Klienta;
Ustawa – ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 z późniejszymi zmianami).

III. Informacje o podmiocie świadczącym Usługę

1. Monetia świadczy usługę przekazu pieniężnego, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 873 z późn. zm.) na podstawie zezwolenia KNF z dnia 29 kwietnia 2014 roku. Monetia jest wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP20/2014.
2. Monetia świadczy Usługę za pomocą Agentów na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorcy na podstawie zawartych umów są Agentami Monetii w zakresie: (1) przyjmowania Płatności, (2) rejestracji Płatności w systemie informatycznym oraz (3) pobierania Opłat.
3. Lista Agentów oraz ich adresy dostępne są na stronie www.monetia.pl.
4. Wszyscy Agenci podlegają wpisowi do rejestru usług płatniczych.
5. Monetia świadczy również Usługę poprzez własne placówki, bez pośrednictwa Agentów.

IV. Informacje o Usłudze

1. Usługa przekazu pieniężnego oznacza usługę płatniczą świadczoną bez pośrednictwa rachunku płatniczego prowadzonego dla Klienta, polegająca na transferze do Odbiorcy środków pieniężnych otrzymanych od Klienta.
2. Zlecenie Usługi należy zaliczyć do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego. Klient wyraża zgodę na wykonanie Usługi poprzez przekazanie Kasjerowi płatności w gotówce. W przypadku Agencji, w których płatności dokonywane są za pośrednictwem kart płatniczych, Klient wyraża zgodę na dokonanie transakcji z użyciem takiego instrumentu w sposób określony w umowie z wydawcą karty płatniczej.
3. Do wykonania Usługi niezbędne jest przekazanie przez Klienta Kasjerowi prawidłowo wypełnionego Dowodu Wpłaty (w dwóch egzemplarzach). Za prawidłowość wypełnienia Dowodu Wpłaty odpowiedzialny jest Klient.
4. Płatność może zostać przyjęta do realizacji przez Kasjera po podaniu przez Klienta następujących danych: danych Odbiorcy (Unikatowy Identyfikator, nazwa), danych Klienta, tytułu Płatności oraz kwoty.
5. Odbiorca identyfikowany jest wyłącznie na podstawie Unikatowego Identyfikatora wpłaty znajdującego się na Dowodzie Wpłaty.
6. Maksymalna kwota płatności: (1) 10 tys. PLN – dla Odbiorców identyfikowanych na podstawie kodu kreskowego; (2) Kwota ubezpieczenia Agencji – dla Odbiorców identyfikowanych na podstawie numeru rachunku.
7. Monetia ma ustawowy obowiązek identyfikacji Klienta, osoby upoważnionej do działania w jego imieniu oraz beneficjenta rzeczywistego na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dokumentu zawierające aktualne dane z wyciągu z właściwego rejestru (CEIDG lub KRS), który wynika z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r., poz.723) oraz rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.
8. Monetia przechowuje zebrane dane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję.
9. Płatności przyjmowane są wyłącznie w walucie polskiej (polski złoty).
10. Płatności realizowane są w formie gotówkowej.
11. W wybranych Agencjach dopuszczalne jest korzystanie z kart płatniczych w celu sfinansowania Płatności.
12. Po przyjęciu do realizacji Płatności Kasjer potwierdza Klientowi ten fakt poprzez umieszczenie na kopii Dowodu wpłaty: (1) kwoty Opłaty, (2) odcisku stempla kasjerskiego, (3) własnoręcznego podpisu.
13. Odcisk stempla kasjerskiego zawiera: (1) oznaczenie numeru Agencji; (2) numer kasy (np. K1 dla pierwszej kasy); (3) nazwę „MONETIA – Krajowa Instytucja Płatnicza” ; (4) bieżącą datę;
14. Data stempla kasjerskiego jest datą otrzymania Płatności do realizacji przez Monetię.
15. Kopia Dowodu wpłaty powinna być przez Nadawcę zachowana, gdyż stanowi ona dowód dokonania Płatności i służy do rozpatrzenia Reklamacji.
16. Wraz z przyjęciem Usługi Monetia zobowiązuje się do przekazania Płatności wskazanemu Odbiorcy.
17. Maksymalny czas realizacji Płatności to dwa dni robocze licząc od daty otrzymania, z zastrzeżeniem punktu następnego, chyba że przepis prawa wymaga krótszego terminu.
18. Czas realizacji Płatności zleconych w dni inne niż Dni Robocze rozpoczyna się od najbliższego Dnia Roboczego po przyjęciu płatności.
19. Klient zobowiązany jest do przeliczenia wydanej przez Kasjera reszty. Po odejściu od kasy Reklamacje nie będą uwzględniane.
20. Bezpośrednio przed okienkiem kasowym może znajdować się tylko jedna osoba.

V. Opłaty

1. Opłata naliczana jest za realizację każdej Płatności.
2. Aktualna tabela Opłat i prowizji znajduję się w każdej Agencji.
3. Kwota Opłaty może być różna w zależności od Wystawcy, na rzecz którego dokonywana jest Płatność.
4. Dla płatności na rachunki Odbiorców, z którymi Monetia zawarła osobną umowę, wysokość Opłaty określana jest przez system informatyczny przed przyjęciem do realizacji Płatności.

VI. Reklamacje

1. Monetia udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin na etapie zawierania umowy przekazu pieniężnego. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.monetia.pl oraz w każdej Agencji.
2. Regulamin rozpatrywania Reklamacji określa w szczególności: (1) miejsce i formę złożenia Reklamacji; (2) zakres danych kontaktowych niezbędnych do złożenia Reklamacji; (3) termin rozpatrzenia Reklamacji oraz (4) formę powiadomienia o rozpatrzeniu Reklamacji.
3. Monetia umożliwia złożenie Klientowi Reklamacji w sposób niepowodujący utrudnień.
4. Proces rozpatrywania Reklamacji rozpoczyna się z chwilą jej otrzymania przez Monetia i zostaje podjęty niezwłocznie po jej otrzymaniu.
5. Monetia zapewnia, że wszelkie Reklamacje Klientów będą rozpatrywane w sposób rzetelny, obiektywny, wnikliwy, terminowy, na zasadach opisanych w Regulaminie oraz z poszanowaniem przepisów powszechnie obowiązujących i dobrych obyczajów.
6. Każda Reklamacja Klienta po jej otrzymaniu przez Monetię zostanie wpisana do wewnętrznego rejestru Reklamacji, w którym gromadzone są następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) składającego Reklamację,
b) adres składającego Reklamację,
c) telefon kontaktowy Klienta składającego Reklamacje,
d) datę złożenia Reklamacji,
e) przedmiot Reklamacji i jej zwięzły opis,
f) szczegóły dotyczące usługi płatniczej, która podlega rozpatrywaniu w procesie Reklamacji,
g) środki podjęte w celu rozpatrzenia Reklamacji,
h) termin rozpatrzenia Reklamacji,
i) nadany w rejestrze numer Reklamacji.
7. Rejestr prowadzony jest przez Departament Rozliczeń – Dział Reklamacji, który odpowiada w Monetia za rozpatrywanie Reklamacji.
8. Złożenie Reklamacji przez Klienta jest bezpłatne.
9. Reklamacja może być złożona:
a) pisemnie – osobiście w siedzibie Monetii w Warszawie bądź w Agencji, w której została wykonana Usługa lub za pośrednictwem poczty, kuriera. Informujemy, że formularz reklamacyjny dostępny jest w każdej Agencji oraz na stronie www.monetia.pl.
b) elektronicznie – w drodze wiadomości przesyłanej na adres reklamacje@monetia.pl lub na adres e-doręczeń: AE:PL-92673-72656-WIATU-28
c) telefonicznie – pod numerem 801 33 22 60 (opłata jak za połączenie lokalne) lub (58) 665 70 45 w godz. od 8:00 do 17:00 w dni robocze z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
10. Klient składający Reklamację zobowiązany jest podać:
a) dane umożliwiające identyfikację Klienta transakcji: imię i nazwisko (nazwa firmy); adres (ulica wraz z numerem domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość/poczta), telefon kontaktowy.
b) określenie umowy, której dotyczy Reklamacja, w przypadku gdy umowa została zawarta;
c) szczegółowy opis przedmiotu Reklamacji;
d) określenie żądania Klienta.
11. Do Reklamacji powinny być dołączone kopie dokumentów (np. umów, potwierdzeń dokonania lub odmowy dokonania transakcji), których Reklamacja dotyczy.
12. Podstawą rozpatrzenia reklamacji Usługi jest dostarczenie przez Klienta kopii dowodu wpłaty dokonanej w Monetii. Zgłoszenia bez kopii potwierdzenia wpłaty zostaną sprawdzone pod kątem zarejestrowania operacji w systemie, jednak nie będą rozpatrywane w przypadku, gdy operacja nie widnieje w systemie Monetii.
13. Jeżeli dane lub informacje podane przez Klienta do Reklamacji wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem Reklamacji Monetia zwraca się do Klienta z prośbą o uzupełnienie we wskazanym zakresie. Reklamacje nie zawierające danych, o których mowa powyżej i niepozwalające na prawidłowe i rzetelne rozpatrzenie Reklamacji zostaną odrzucone. O odrzuceniu Reklamacji Monetia informuje Klienta pod warunkiem przekazania prawidłowych danych korespondencyjnych, pozwalających na kontakt z Klientem.
14. Reklamacje mogą dotyczyć wyłącznie usług płatniczych świadczonych przez Monetia na rzecz Klienta.
15. Na żądanie Klienta Monetia potwierdza fakt złożenia przez niego Reklamacji w sposób uzgodniony z Klientem.
16. Klient może złożyć Reklamację samodzielnie lub poprzez pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem. W takim wypadku pełnomocnik zobowiązany jest do załączenia pełnomocnictwa.
17. Złożenie przez Klienta reklamacji na usługi płatnicze świadczone przez Monetia powinno nastąpić niezwłocznie po powzięciu informacji przez Klienta o niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi
18. Termin na rozpatrzenie Reklamacji rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po dniu otrzymania Reklamacji przez Monetia, w tym dokumentów i danych, o których mowa w Regulaminie.
19. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpoznana niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni od daty jej otrzymania zgodnie z wymogami o których mowa w punkach 10 – 14.
20. Udzielenie odpowiedzi na Reklamację następuje w formie pisemnej, na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym bądź innej uzgodnionej z Klientem.
21. Odpowiedź udzielana w formie pisemnej zostaje w całości sporządzona przy użyciu czcionki, której czytelność odpowiada czytelności czcionki Times New Roman (12 pkt). Na uzasadnione żądanie Klienta odpowiedź zostanie sporządzona przy użyciu większej czcionki.
22. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie Monetia:
a) wyjaśni przyczyny braku możliwości dotrzymania 15 -dniowego terminu wraz ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone,
b) określi i wskaże przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 35 roboczych od dnia otrzymania Reklamacji.
23. W przypadku niedotrzymania terminów wskazanych powyżej Reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
24. Do zachowania terminu rozpatrzenia reklamacji wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
25. Odpowiedź na Reklamację zawierać będzie w szczególności:
a) uzasadnienie faktyczne i prawne, chyba że Reklamacja została rozpatrzona zgodnie z wolą Klienta,
b) wyczerpującą informację na temat stanowiska w sprawie skierowanych zastrzeżeń,
c) dane osoby udzielającej odpowiedzi ze wskazaniem jej stanowiska służbowego,
d) określenie terminu, w którym roszczenie podniesione w Reklamacji rozpatrzonej zgodnie z wolą Klienta zostanie zrealizowane, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia sporządzenia odpowiedzi.
26. W przypadku nieuwzględnienia Reklamacji lub rozpatrzenia Reklamacji niezgodnie ze stanowiskiem Klienta, Klient może złożyć odwołanie od decyzji w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na Reklamację.
27. Odpowiedź na odwołanie Klienta, o którym mowa w punkcie 27 jest decyzją ostateczną w ramach postępowania Reklamacyjnego
28. Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, w przypadku sporu z Monetia Klient może:
a) zawrzeć ugodę na podstawie negocjacji przeprowadzonych z Monetia,
b) zwrócić się o pomoc do miejskich lub powiatowych rzeczników konsumenta; organem właściwym w sprawach z zakresu ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
c) wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego z zastrzeżeniem przepisów Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
d) przedstawić propozycję zawarcia pisemnej umowy w sprawie poddania sporu pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (zapisu na sąd polubowny) przy Komisji Nadzoru Finansowego,
e) wnieść powództwo do właściwego sądu powszechnego.

VII. Odpowiedzialność Monetii

1. Monetia odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi na zasadach określonych w Ustawie.
2. Monetia odpowiada wyłącznie za straty rzeczywiście poniesione w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.
3. W sytuacji, gdy Klient nie powiadomi Monetii o nienależycie wykonanej Usłudze w terminie 13 (trzynastu) miesięcy od dnia ich dokonania lub dnia, w którym miały być dokonane, roszczenia Klienta wobec Monetia wynikające z tego tytułu wygasają.
4. W przypadku niewykonania Usługi Monetia zobowiązana jest, po otrzymaniu i uznaniu reklamacji, zwrócić niezwłocznie równowartość dokonanej Płatności wraz z odsetkami ustawowymi za czas od dokonania wpłaty do chwili otrzymania zwrotu tej kwoty. Monetia może zwolnić się z powyższego obowiązku przekazując Odbiorcy ponownie Płatność, której nie otrzymał, zgodnie z pierwotnym zleceniem wraz z odsetkami ustawowymi.
5. Monetia ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody w przypadku nienależytego wykonania Usługi, poprzez opóźnienie w przekazie Płatności Odbiorcy.
6. Monetia ponosi odpowiedzialność w przypadku nienależytego wykonania Usługi, poprzez zwłokę w rozpatrzeniu reklamacji, chyba że reklamacja okaże się być oczywiście bezzasadna.
7. Monetia odpowiada za działania i zaniechania osób przy pomocy których wykonuje Usługę jak za własne.
8. Monetia nie odpowiada za skutki braku realizacji Płatności w związku z otrzymaniem błędnych danych na Dowodzie wpłaty, ponieważ na powyższe okoliczności nie ma wpływu.
9. Jeżeli podany Unikatowy Identyfikator jest nieprawidłowy, Monetia nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku realizacji Płatności, jest jednak obowiązana podjąć działania w celu odzyskania kwoty Płatności. Monetia nie odpowiada, jeżeli na skutek powyższych okoliczności termin zapłaty nie został dochowany a Płatność dotarła do osoby, która nie jest właściwym Odbiorcą lub została zdeponowana przez Monetię na koncie transakcji błędnych na skutek jej zwrotu.
10. W przypadku zwrócenia przez bank Odbiorcy Płatności (ze względu na nieprawidłowe dane Odbiorcy lub z jakichkolwiek innych powodów) Monetia poinformuje Nadawcę listem poleconym o zwrocie (pod warunkiem posiadania danych adresowych Nadawcy, w innym wypadku środki przechowywane są przez Monetię do czasu zwrócenia się po te środki przez uprawnioną osobę). Płatność zostanie zdeponowana przez Monetię na rachunku transakcji błędnych i będzie oczekiwać na kontakt ze strony Nadawcy. Po zgłoszeniu się Nadawcy do Agencji i okazaniu oryginalnego potwierdzenia Dowodu Wpłaty Monetia dokona zwrotu kwoty Płatności. Nadawca zostanie obciążony kosztami obsługi zwrotu.
11. Zgodnie z Ustawą, istnieje prawo wniesienia do KNF skargi na działalność Monetii w zakresie świadczonych Usług przekazu pieniężnego.

VIII. Polityka przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej: RODO) obowiązującego od 25 maja 2018 r. informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

I. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?
Administratorem Państwa danych jest Monetia Sp. z o.o. (dalej: Monetia) z siedzibą w Raszynie przy ul. Słowikowskiego 69a, 05-090 w Raszynie, NIP: 729-23-25-763, REGON: 472019979, KRS: 0000011441 o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 650.000zł, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP20/2014.
Możesz się z nami skontaktować:
• pisemnie, pod adresem zgodnie z rozdziałem IX.
• telefonicznie, pod numerem:
• elektronicznie, pod adresem: abi@monetia.pl

II. Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej Monetia przetwarza Państwa dane?
1. Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych. Wypełniamy w ten sposób:
• zobowiązania wynikające z umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
• obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
• zadania służące interesowi publicznemu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
2. Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania usług płatniczych w ramach realizacji umów przekazu pieniężnego zawartych z Klientem i rozstrzygnięcia zgłoszonej reklamacji.
3. Państwa dane mogą być ponadto przetwarzane do takich celów, jak m.in.: analiza ryzyka transakcji, ewidencja transakcji, weryfikacja tożsamości Klientów i osób ich reprezentujących.
4. Monetia jako instytucja płatnicza zobowiązana jest do wykonywania obowiązków prawnych wynikających np. Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Ustawy o usługach płatniczych, Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, Ustawie o rachunkowości, ustawodawstwu podatkowemu oraz wymogom nałożonym przez instytucje, takie jak: Komisję Nadzoru Finansowego. Ponadto jesteśmy zobowiązani do przeciwdziałania przestępstwom, w tym praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W razie konieczności Monetia będzie przetwarzać Państwa dane w celu realizacji obowiązków nakładanych powyższe regulacje.
5. Ponadto istotne jest, że:
• przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Monetię (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
• przetwarzamy dane na podstawie zgody Klienta (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach.
Twoja zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie.

III. Komu Monetia przekazuje dane?
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Monetii obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy Monetii, audytorzy, doradcy prawni i podatkowi, podmioty archiwizujące dokumentację Monetii, Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Biuro Informacji Kredytowej S.A., uczestnicy systemów płatności i inne instytucje ustawowo upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
Monetia nie narusza przepisów prawa w przypadku przekazania Państwa danych Odbiorcom Płatności, sądom, prokuratorom, komornikom lub innym upoważnionym instytucjom.
Dostęp do Państwa danych posiadają również nasi Agenci zgodnie z zawartymi umowami agencyjnymi, które określają przedmiot, czas, rodzaj i cel przetwarzania Państwa danych osobowych oraz obowiązki Agenta prowadzącego punkt Monetia. Monetia dba o to aby Agent stosował środki techniczne i organizacyjne gwarantujące przetwarzanie danych zgodnie z przepisami prawa.

IV. Jak długo Monetia przetwarza dane Klientów?
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2 tj.:
• w zakresie realizacji zawartej z Monetią umowy przekazu pieniężnego – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
• w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Monetii w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Monetię;
• w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę niezwłocznie po zgłoszeniu przez Państwo żądania usunięcia danych;
• do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Monetii stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
Monetia nie wykorzystuje danych z formularza w celach marketingowych jak i również nie przekazuje ich do państwa trzeciego (tj. nienależącego do EOG).

Klient ma prawo:
• cofnąć w każdej chwili udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
• żądać dostępu do swoich danych osobowych, w tym: żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzanie oraz usunięcia;
• być poinformowanym o naruszeniu ochrony danych osobowych,
• wnieść skargę do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
• wnieść sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych przez Monetię w przypadkach określonych przez RODO,
• z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy Monetia przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO).
V. Czy ujawnienie danych przez Klienta jest obowiązkowe?
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz są one niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Monetią a tak rozpatrzenia zgłoszonej przez Państwa reklamacji. Zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jesteśmy zobowiązani do zidentyfikowania Klienta oraz do zebrania i zapisania danych. Jeśli Klient nie udostępni Monetii niezbędnych informacji i dokumentów, Monetia nie będzie mogła zawrzeć ani realizować umowy.
VI. Jak długo Monetia przechowuje Twoje dane?
Monetia przetwarza dane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadziliśmy Transakcję.

IX. Postanowienia Końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 roku.
2. Monetia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, którymi są zmiany przepisów prawa, zmiany organizacyjne, zmiany działania systemu świadczenia Usługi, zmiany warunków współpracy z Agentami lub bankami, które dokonują rozliczeń pieniężnych Płatności. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane najpóźniej w przeddzień wejścia ich w życie.
3. W przypadku sporu pomiędzy Klientem a Monetią, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo i rzeczowo oznaczony na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
4. Dane kontaktowe Monetii:
a) adres siedziby:
Monetia Sp. z o.o., ul. Słowikowskiego 69a, 05-090 Raszyn
b) adres email: reklamacje@monetia.pl
c) adres e-doręczeń: AE:PL-92673-72656-WIATU-28
d) numery telefonów: 801 33 22 60 (opłata jak za połączenie lokalne) lub (58) 665 70 45 w godz. od 8:00 do 17:00 w dni robocze z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy
5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45