Regulamin promocji „Co 10. wpłata gratis!”

REGULAMIN PROMOCJI „ CO 10. WPŁATA GRATIS!” DLA KLIENTÓW AGENCJI MONETIA Z DNIA 8.03. 2024 ROKU (Dalej : Regulamin)

1. Nazwa i Organizator Promocji

1.1. Promocja organizowana jest pod nazwą „Co 10. wpłata gratis!” (dalej: „Promocja”).
1.2. Organizatorem Promocji i fundatorem nagród jest Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, ul. Słowikowskiego 69a, 05-090 Raszyn, NIP: 729-23-25-763, REGON: 472019979, KRS: 0000011441 (dalej: „Monetia” lub „Organizator”).

2. Uczestnicy Promocji, obszar objęty Promocją oraz czas jej trwania

2.1. Promocja przeznaczona jest dla klientów uczestniczących (dalej: „Uczestnik”) w Programie Lojalnościowym dla Agencji Monetia (dalej: „Program”). Regulamin Programu oraz Regulamin Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.monetia.pl oraz w każdej Agencji Monetia biorącej udział w Promocji (dalej: „Agencja”).
2.2. W Promocji uczestniczą Agencje Monetia (z wyłączeniem niektórych placówek zlokalizowanych w sądach oraz urzędach skarbowych) (dalej: „Agencje”). Szczegółowa lista Agencji dostępna jest: na stronie www.monetia.pl, pod numerem telefonu 0801 33 22 60 oraz w każdej Agencji Monetii.
2.3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.01.2024 r. i trwa do 31.12.2028 r.

3. Warunki uczestnictwa

3.1. Promocji jest przeznaczona dla Uczestników:
3.1.1. zarejestrowanych w Programie,
3.1.2. dokonujących wpłat gotówkowych w Agencjach po przystąpieniu do Programu w okresie trwania Promocji.
3.2. Przystąpienie do Promocji polega na ustnym wyrażeniu zgody Uczestnika na wzięcie w niej udziału i odnotowaniu tego faktu przez pracownika Agencji w systemie informatycznym dostarczonym przez Organizatora (dalej: „System”).

4. Nagrody

4.1. Nagrodą w Promocji jest zwolnienie Uczestnika z prowizji, określonej w tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Agencji, za dokonanie co 10. wpłaty gotówkowej z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.2;
4.2. Nagrody dla Uczestników przyznawane są według następujących zasad:
4.2.1. Co 10. wpłata gotówkowa zwolniona jest z prowizji płaconej Uczestnika za jej realizację,
4.2.2. Pierwsza wpłata gotówkowa po zarejestrowaniu w Programie jest zwolniona z prowizji (następnie 11-ta wpłata, 21-wsza wpłata, itd.)
4.2.3. Podczas zliczania wpłat dokonanych przez Uczestnika są uwzględniane wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe:
4.2.3.1. te za które od Uczestnika nie była pobierana prowizja przed przystąpieniem do Programu,
4.2.3.2. dokonywane jednorazowo o wartości poniżej 480 PLN.
4.2.4. Maksymalna liczba wpłat zwolnionych z prowizji w ciągu jednego roku wynosi 100 sztuk.
4.2.5. Podczas dokonywania przez Uczestnika kilku wpłat gotówkowych przy jednej wizycie w Agencji, gdy zostaje przekroczona liczba wpłat uprawniająca do Promocji, Promocją objęta jest wpłata za którą Uczestnik zapłaciłby najwyższą prowizję.
4.3. Fundatorem nagród jest Organizator.

5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji (odpowiedzialność Organizatora)

5.1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji.
5.2. Tryb i warunki dotyczące złożenia reklamacji określa szczegółowo Regulamin usługi przekazu pieniężnego i rozpatrywania reklamacji obowiązujący w Monetia Sp. z o.o., którego treść jest dostępna na stronie internetowej www.monetia.pl oraz w każdej Agencji.

6. Zapewnienie prawidłowości prowadzenia Promocji

6.1. W celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia Promocji, Organizator powołuje komisję (dalej: „Komisja”), w skład której wchodzą przedstawiciele następujących Departamentów Monetii:
6.1.1. Departamentu Sprzedaży,
6.1.2. Departamentu Marketingu.
6.2. Do obowiązków Komisji należy:
6.2.1. kontrola prawidłowości przebiegu Promocji,
6.2.2. udział w rozpatrywaniu reklamacji dotyczących Promocji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Każdy z Uczestników poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
7.2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z przyczyn techniczno-organizacyjnych, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane najpóźniej w przeddzień wejścia ich w życie w sposób określony w punkcie 7.5.
7.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Regulaminu Programu, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
7.5. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej www.monetia.pl oraz w Agencjach biorących udział w Promocji.
7.6. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji.
7.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2024 roku.

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub pod numerem 58 665 70 45