Regulamin promocji „Co 10. wpłata gratis!”

REGULAMIN PROMOCJI „ Co 10. wpłata gratis!” dla Klientów Agencji Monetia Z DNIA 9 czerwca 2020 roku (Dalej : Regulamin)

 1. Nazwa i Organizator Promocji

1.1. Promocja organizowana jest pod nazwą „Co 10. wpłata gratis!” (dalej: „Promocja”).

1.2. Organizatorem Promocji i fundatorem nagród jest Monetia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, NIP: 729-23-25-763, REGON: 472019979, KRS: 0000011441, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 650.000 zł (dalej: „Monetia” lub „Organizator”).

2. Uczestnicy Promocji, obszar objęty Promocją oraz czas jej trwania

2.1. Promocja przeznaczona jest dla klientów uczestniczących (dalej: „Uczestnik”) w Programie Lojalnościowym dla Agencji Monetia (dalej: „Program”). Regulamin Programu oraz Regulamin Promocji dostępne są w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.monetia.pl oraz w każdej Agencji Monetia biorącej udział w Promocji (dalej: „Agencja”).

2.2. W Promocji uczestniczą Agencje Monetia (z wyłączeniem niektórych placówek zlokalizowanych w sądach oraz urzędach skarbowych) (dalej: „Agencje”). Szczegółowa lista Agencji dostępna jest: na stronie www.monetia.pl, pod numerem telefonu 0801 33 22 60 oraz w każdej Agencji Monetii.

2.3. Promocja rozpoczyna się w dniu 01.07.2020 r. i trwa do 30.06.2022 r.

3. Warunki uczestnictwa

3.1. Promocji jest przeznaczona dla Uczestników:

3.1.1. zarejestrowanych w Programie,

3.1.2. dokonujących wpłat gotówkowych w Agencjach po przystąpieniu do Programu w okresie trwania Promocji.

3.2. Przystąpienie do Promocji polega na ustnym wyrażeniu zgody Uczestnika na wzięcie w niej udziału i odnotowaniu tego faktu przez pracownika Agencji w systemie informatycznym dostarczonym przez Organizatora (dalej: „System”).

4. Nagrody

4.1. Nagrodą w Promocji jest zwolnienie Uczestnika z prowizji, określonej w tabeli opłat i prowizji obowiązującej w Agencji, za dokonanie co 10. wpłaty gotówkowej z zastrzeżeniem postanowień punktu 4.2;

4.2. Nagrody dla Uczestników przyznawane są według następujących zasad:

4.2.1. Co 10. wpłata gotówkowa zwolniona jest z prowizji płaconej Uczestnika za jej realizację,

4.2.2. Pierwsza wpłata gotówkowa po zarejestrowaniu w Programie jest zwolniona z prowizji (następnie 11-ta wpłata, 21-wsza wpłata, itd.)

4.2.3. Podczas zliczania wpłat dokonanych przez Uczestnika nie są uwzględniane wpłaty gotówkowe:

4.2.3.1. te za które od Uczestnika nie była pobierana prowizja przed przystąpieniem do Programu,

4.2.3.2. dokonywane jednorazowo o wartości powyżej 480 PLN.

4.2.4. Maksymalna liczba wpłat gotówkowych zwolnionych z prowizji w ciągu jednego miesiąca wynosi 10 sztuk.

4.2.5. Podczas dokonywania przez Uczestnika kilku wpłat gotówkowych przy jednej wizycie w Agencji, gdy zostaje przekroczona liczba wpłat uprawniająca do Promocji, Promocją objęta jest wpłata za którą Uczestnik zapłaciłby najwyższą prowizję.

4.3. Fundatorem nagród jest Organizator.

5. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji (odpowiedzialność Organizatora)

5.1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji.

5.2. Tryb i warunki dotyczące złożenia reklamacji określa szczegółowo Regulamin usługi przekazu pieniężnego i rozpatrywania reklamacji obowiązujący w Monetia Sp. z o.o., którego treść jest dostępna na stronie internetowej www.monetia.pl oraz w każdej Agencji.

6. Zapewnienie prawidłowości prowadzenia Promocji

6.1. W celu zapewnienia prawidłowości prowadzenia Promocji, Organizator powołuje komisję (dalej: „Komisja”), w skład której wchodzą przedstawiciele następujących Departamentów Monetii:

6.1.1. Departamentu Sprzedaży,

6.1.2. Departamentu Marketingu.

6.2. Do obowiązków Komisji należy:

6.2.1. kontrola prawidłowości przebiegu Promocji,

6.2.2. udział w rozpatrywaniu reklamacji dotyczących Promocji.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Każdy z Uczestników poprzez przystąpienie do Promocji akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

7.2. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.

7.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z przyczyn techniczno-organizacyjnych, z zachowaniem praw nabytych przez Uczestnika. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane najpóźniej w przeddzień wejścia ich w życie w sposób określony w punkcie 7.6.

7.4. W przypadku zmiany Regulaminu Uczestnik zostanie dodatkowo poinformowany o jego zmianie przy pierwszej wizycie w Agencji.

7.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Regulaminu Programu, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7.6. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora na stronie internetowej www.monetia.pl oraz w Agencjach biorących udział w Promocji.

7.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 roku.

POMOC

reklamacje, informacja o produktach i usługach
801 33 22 60 (opłata jak za połączenie lokalne) lub pod numerem 58 665 70 45